ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Про надання послуг у сфері освіти

(Редакція дійсна з 22.05.2020 р.)

Цей Договір, в якому одна сторона ФОП Занічковська Олена Юріївна, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку (надалі — "Виконавець"), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – "Замовник"), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — "Договір"), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері освіти. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти: 1) факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця; 2) оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця .

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та цін на Послуги.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://arts4life.net/ за адресою https://arts4life.net/.
«Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
«Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері освіти (а саме – отримання доступу до онлайн лекцій на https://arts4life.net/, а також доступу до відповідних чатів та закритого каналу на telegram.org), які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://arts4life.net/.
«Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://arts4life.net/ та акцептувала даний Договір.
«Виконавець» – юридична особа, що надає послуги у сфері освіти та реквізити якої зазначено у розділі 12 даного Договору.
«Замовлення» – належно оформлена заявка Замовника на доступ до онлайн-лекції (навчального відео), що адресується Виконавцю (заповнення заявки отримання доступу до запису відео лекції) .

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері освіти (а саме – доступ до онлайн лекцій курсу, а також до відповідної закритої групи, програми курсу та решти зазначених матеріалів), а Замовник зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері освіти, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов'язаний:
● виконувати умови даного Договору;
● надати Замовнику Послуги належної якості;
● об'єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://arts4life.net/.
4. 2. Виконавець має право:
● в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору (відсутність оплати за доступ до курсу лекцій, порушення авторського права, несанкціоноване розповсюдження відео стороннім особам без дозволу Виконавця, тощо);
● інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов'язаний:

● своєчасно оплатити (здійснити оплату після замовлення доступу до онлайн-курсів) і отримати доступ до онлайн-лекцій курсу на умовах цього Договору;

● ознайомитись з інформацією про онлайн лекції, яка розміщена на сайті Виконавця.

5.2. Замовник має право:

● оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту https://arts4life.net;

● вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

● інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовник самостійно створює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://arts4life.net/ шляхом заповнення анкети-заявки та натискання кнопки "Стати учасником курсу", та сплачує за Замовлення за допомогою платіжної системи LiqPay натисканням кнопки "Підтвердити замовлення".

6.2. Строк обробки Виконавцем Замовлення - до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оплати. В разі, якщо Замовлення оплачено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна доступу до кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://arts4life.net/.

7.2. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.

7.3. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.

7.4. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

● перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця через платіжну систему LiqPay (якщо Замовником є фізична особа) онлайн або

● за допомогою виставлення рахунку Виконавцем через платіжну систему LiqPay та надсилання рахунку на оплату на вказану в замовленні електронно адресу (якщо Замовником є юридична особа).

7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця в платіжній системі LiqPay.

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

8.1. Правила надання та отримання Послуг:

• Замовник отримує доступ до Послуг після моменту оплати до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оплати;

• після моменту оплати Послуги, Замовник отримує на електронну адресу вказану при оформленні замовлення дані для входу в особистий кабінет на Веб-сайт https://arts4life.net/, де буде мати доступ до оплачених Послуг;

• всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору (Реквізити Виконавця).

8.2. Факт отримання Послуг Замовником - фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця.

8.3. Факт отримання Послуг Замовником - юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов'язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв'язком). Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

9.5. Виконавець не дає гарантій, що користування Послугою Виконавця принесе очікуваний результат Замовником. Виконавець не може гарантувати досягнення успіху Замовником після користування Послугою.

9.6. Замовник розуміє, що його непогодження з думкою спікерів Виконавця у змісті записів відео лекцій, методикою та змістом відео лекції, не є підставою для поверення коштів.

10. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕННЯ ТА ВІДМОВИ ВІД ПОСЛУГ ЗАМОВНИКОМ

10.1. Після офорлення замовлення Послуги і її оплати, в кожному окремому випадку, до моменту початку користування Послугою (отримання доступу до кабінету та перегляд запису навчальної відео лекції), Замовник отримує право відмовитись від Послуги і запросити поверення грошових коштів. Замовник має право відмовитись від оплачених послуг, повідомивши нас у встановлені терміни.
10.2. Від дати отримання запиту на поверення залежить можливість повернення коштів, а також сума утримань, пов'язаних з поверенням. Замовник розуміє та погоджується з тим, якщо він почали користуватись Послугою (отримав доступ до запису відео лекції, чи кількох відео лекцій (кількох записів відео)), протягом терміну відмови, Замовник приймає, що це буде вважатись таким, що він отримав послугу і скористався нею і Виконавець утримає із суми платежу вартість фактично наданих послуг на момент отримання запиту на поверення.
10.3. Замовник має право відмовитись від Послуги протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту оплати Послуги до початку користування нею. Для отримання повернення коштів Замовник повинен зв'язатись з Виконавцем і оформити запит на повернення в установленому порядку.
10.4. Якщо Виконавець отримав запит на поверення коштів від Замовника:
• за 14 (чотирнадцять) і менше календарних днів до дати початку користування Послугою, - Виконавець зобов'язується повернути всі отримані кошти (за вирахуванням комісії платіжної системи, пов'язаної з поверненням);
• після дати початку користування Послугою (що буде відображатись у особистому кабінеті Замовника - момент входу Замовником в особистий кабінет та момент початку перегляду запису відео лекції), чи пізніше, Виконавець не робить повернення, - Виконавець залишає за собою право на утримання суми оплати Послуги в якості компенсації збитків, завданих односторонньою відмовою Замовника від умов Договору.
10.5. Для відмови від Послуги і оформлення повернення коштів, Замовник повинен написати Виконавцю на електронну адресу, вказану в останньому розділі (Реквізити Виконавця). Виконавець зобов'язується повідомити замовника про отримання запиту на повернення на вказану ним при оформленні замовлення електронну адресу.
10.6. Для оформлення повернення коштів Замовник зобов'язаний вказати в листі з проханням поверення: своє Прізвище, ім'я та по-батькові, вказані при оформленні замовлення, або назву юридичної організації, електронну адресу, назву Послуги (назву запису відео лекції), дату замовлення, інформацію про платіж, причини відмови від Послуги, а також іншу необхідну інформацію. Замовник розуміє, що якщо він не надасть необхідної інформації, Виконавець має право відмовити у поверненні коштів і не розглядати його звернення.
10.7. Якщо Замовник оформив запит на повернення в зазначені терміни, Виконавець зобов'язується повернути йому оплачені кошти протягом 14 (читирнадцяти) робочих днів з дня отримання запиту. Повернення коштів буде здійснено через платіжну систему LiqPay, яка була використана для оплати. З суми повернення буде утримано комісію платіжної системи, пов'язану з поверненням.
10.8. Якщо замовник не скористався Послугою (не подивився доступну (доступні) записи відео лекцій) не з вини Виконавця, чи відмовився від Послуги з порушенням термінів, чи встановленого порядку, Виконавець не буде відшкодовувати вартість такої Послуги.
10.9. У випадку, якщо до закінченя терміну відмови від Послуги, чи до моменту отримання запиту на повернення коштів, Послуга була надана в повному обсязі (Замовник отримав доступ до особистого кабінету з записом відео лекцій), повернення грошових коштів не буде здійснюватись. Якщо запит на повернення був отриманий з порушенням встановлених термінів, поверення грошових коштів не буде здійснюватись.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

11.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

11.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
12.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником, чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов'язки третім особам без згоди на це другої Сторони.
12.3. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.
12.4. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://arts4life.net/,. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://arts4life.net/,, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.
12.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.
12.6. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.
12.7. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід'ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.
12.8. Замовник розуміє, що отримує доступ до записів відео лекцій на сайті Веб-сайту https://arts4life.net/, авторські права на які захищені і належать виключно Виконавцю. Виконавець надає Замовнику неекслюзивне право, яке не передається, на використання запису відео лекцій в особистих цілях, на умовах цього Договору на весь термін отримання Послуги, якщо інше не передбачено даним Договором.
12.9. Замовник попереджений, що відеозапис з екрану комп'ютера запису відео лекції на Веб-сайті https://arts4life.net/ суворо заборонено. У випадку порушення цієї вимоги, Виконавець має право заблокувати доступ до особистого кабінету Замовнику і розірвати Договір в односторонньому порядку без повернення вартості Послуги. Виконавець має право утримати вартість Послуги в якості штрафу за порушення умов Договору.
12.10. Всі матеріали розміщені на Веб-сайті https://arts4life.net/ є об'єктом авторського права, права на використання яких належать виключно Виконавцю.
12.11. Замовник зобов'язується не відтворювати, не дублювати, не копіювати, не продавати, не обмінювати і не перепродавати записи відео лекцій, отримані в процесі надання Послуги, так само як і використання записів відео лекцій в комерційних цілях, без письмового дозволу з боку Виконавця.
12.12. Будь-яке порушення авторських та суміжних прав карається відповідно до законодавства України і тягне за собою настання громадянської, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Made with